Interieurprojecten van Co Dekker Hilversum
035 685 90 71 info@codekker.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CO DEKKER INTERIEURPROJECTEN VOF GEVESTIGD TE HILVERSUM ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Co Dekker Interieurprojecten VOF., aanbieden, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten betreffende leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

 2. Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden bij uitdrukkelijk schriftelijk beding, tot het overeenkomen waarvan alleen de directie van Co Dekker Interieurprojecten VOF bevoegd is. Zodanig beding heeft slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt.

c. Met de term "afnemer/opdrachtgever" wordt hierna bedoeld de weder- partij van Co Dekker Interieurprojecten VOF aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

d. Waar levering staat dient waar mogelijk ook oplevering te worden gelezen.

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten

 1. Alle aanbiedingen van Co Dekker Interieurprojecten VOF met de daarin genoemde prijzen zijn geldig gedurende 60 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven en worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door Co Dekker Interieurprojecten VOF binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding worden herroepen.

 2. Co Dekker Interieurprojecten VOF is - ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan - eerst gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel tot daad- werkelijke uitvoering daarvan is overgegaan.

c. Afnemer/opdrachtgever is aan de schriftelijke opdrachtbevestiging zijdens Co Dekker Interieurprojecten VOF gebonden, tenzij door hem binnen drie dagen na ontvangst en voor de levering tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. Indien Co Dekker Interieurprojecten VOF geen opdrachtbevestiging heeft verzonden, is haar administratie van doorslaggevende betekenis, behoudens tegenbewijs. Acceptatie van een levering bindt afnemer/ opdrachtgever te allen tijde.

Artikel 3: Prijzen

 1. Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering af bedrijf exclusief omzetbelasting, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Opgegeven of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op gegevens die door of vanwege de afnemer/opdrachtgever zijn verstrekt. Indien bijzondere eisen binnen de opdracht overeenkomst worden gesteld, dan moeten deze eisen door de opdrachtgever/afnemer schriftelijk worden medegedeeld.

c. Tenzij anders is overeengekomen, geven de door Co Dekker Interieurprojecten VOF verrichtte werkzaamheden recht op vergoeding van alle door haar gemaakte kosten, waaronder loonkosten, vermeerderd met een opslag van algemene kosten en winst. De werkzaamheden worden zo veel als mogelijk verricht tijdens de normale werktijden, wijziging hiervan wordt schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen in de opdracht hoe ook genaamd als- mede meer- en minderwerk kunnen te allen tijde worden verrekend, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen. De toepasselijkheid van het in artikel 1646 van boek 7a van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, grondstoffen en materiaal- prijzen, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de Nederlandse gulden en/of de Euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor leveringen wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit voor verhoging van Co Dekker Interieurprojecten VOF kostprijs leidt, heeft Co Dekker Interieurprojecten VOF het recht de overeen- gekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en de prijsverhoging aan afnemer/opdrachtgever te factureren, zelfs wanneer die kostprijs- verhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.

 2. Ingeval onze wederpartij een consument is, is deze gerechtigd om bij uitoefening van de prijsverhogingbevoegdheid binnen drie maanden van contractsluiting, de overeenkomst binnen acht dagen na datum van mededeling der verhoging, door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 4: Levering en risico

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Co Dekker Interieurprojecten VOF opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen zal Co Dekker Interieurprojecten VOF eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling. Indien Co Dekker Interieurprojecten VOF voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen in het bezit zijn van Co Dekker Interieurprojecten VOF.

 2. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de afnemer/opdrachtgever. Levering vindt plaats op het moment van feitelijke aanbieding op de bestemmingsplaats ongelost op het vervoermiddel.

c. Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de afnemer/opdrachtgever en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de goederen op het opgeleverde werk voor het en/of derden mocht ontstaan. Onder het moment van levering dient in de zin van deze bepaling tevens te worden verstaan de dag van levering aangegeven in artikel 5 sub a.

d. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de oplevering op het tijd- stip waarop Co Dekker Interieurprojecten VOF dit aan de opdrachtgever meedeelt, dan wel de opdrachtgever het werk in gebruik neemt.

Artikel 5: Afnameplicht

a.

b.

c.

Afnemer/opdrachtgever is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door Co Dekker Interieurprojecten VOF noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting der afname van gekochte goederen. Afname wordt geacht geweigerd te zijn indien bestelde goederen aan een afnemer/opdrachtgever ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

Onder de door afnemer/opdrachtgever te verlenen medewerking wordt eveneens uitdrukkelijk begrepen dat afnemer/opdrachtgever ervoor - om niet - dient zorg te dragen dat:

 • -  de plaats waar de te leveren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden;

 • -  de toegang tot de plaats waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking wordt verleend om tot

  een vlotte afhandeling van aflevering en werkzaamheden te geraken;

 • -  (onder-)vloeren schoon zijn, alsmede vrij van kalk-, cement-,verf-, olie- en vuilresten, dat deze blijvend vorm- en drukvast zijn, ruw moeten zijn en geen

  gladde plekken bevatten.

 • -  in de ruimte waarin gewerkt moet worden voor elektriciteit, (eventueel krachtstroom), licht, verwarming, water alsmede zonodig verticaal transport

  gezorgd is.

 • -  afval - zoals o.a. resten en verpakkingen - wordt opgeslagen en afgevoerd in door de afnemer/opdrachtgever ter beschikking gestel- de containers;

 • -  indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moe- ten verrichten die werkzaamheden niet plaatsvinden ten tijde van de door Co Dekker

  Interieurprojecten VOF te verrichten werkzaamheden, zodat haar werkzaamheden aldaar onbelemmerd plaats kunnen vinden;

 • -  in het geval de werkzaamheden verricht moeten worden in een ruimte die normalerwijs voor het

  publiek toegankelijk is, deze ruimte tijdens het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.
  Bij weigering van afname is afnemer/opdrachtgever aan Co Dekker Interieurprojecten VOF een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom/overeengekomen prijs, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor Co Dekker Interieurprojecten VOF uit de afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Co Dekker Interieurprojecten VOF ter zake van de tekortkoming van de afname/opdrachtgever.

Artikel 6: Annulering

Indien een afnemer/opdrachtgever enige overeenkomst met Co Dekker Interieurprojecten VOF annuleert, is de afnemer/opdrachtgever aan Co Dekker Interieurprojecten VOF een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 30% van de opdrachtsom dan wel hetgeen de afnemer/opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, onverminderd het recht op vergoeding van overige schade.
Artikel 7: Catalogi

Door Co Dekker Interieurprojecten VOF verstrekte catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten-, gewichts- en vermogensopgaven etc. zijn voor haar niet bindend. Voornoemde bescheiden blijven daarnaast haar eigendom.

Artikel 8: Adviezen, instructies

Adviezen, instructies op gebruiksaanwijzingen, hoe ook genaamd in ver- band met het gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, onderhoud enz. van de producten van Co Dekker Interieurprojecten VOF worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid gegeven.
Artikel 9: Reclame

 1. Afnemer/opdrachtgever is verplicht de te leveren goederen voor of uiterlijk bij levering op hoeveelheid, uiterlijk, zichtbare beschadigingen en kwaliteit te (laten) controleren.

 2. Reclames ter zake van de hoeveelheid dient afnemer/opdrachtgever onmiddellijk bij levering te vermelden op afleveringsbon/ontvangstbewijs.

c. Reclames ter zake van de kwaliteit van de geleverde goederen c.q. het opgeleverde werk, daaronder vallende zowel uiterlijk zichtbare beschadigingen en

gebreken als verborgen gebreken, welke bij het onder lid a. van dit artikel bedoelde onderzoek zijn of konden worden ontdekt, dient afnemer/opdrachtgever onmiddellijk bij levering aan te tekenen op afleveringsbon/ontvangstbewijs en zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen driemaal 24 uur na levering schriftelijk (zonodig per tele- fax) aan Co Dekker Interieurprojecten VOF te bevestigen.

 1. Overige reclames welke niet onder de voorgaande leden van dit artikel vallen dienen schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na levering van de goederen c.q. oplevering van het werk, dan wel indien het zogenaamde verborgen gebreken betreft binnen acht dagen nadat het gebrek geconstateerd is of had kunnen zijn, door afnemer/opdrachtgeer bij Co Dekker Interieurprojecten VOF te worden ingediend.
  Reclames over facturen dienen binnen 14 dagen na de dat van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

 2. Geringe verschillen tussen offertes, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en modellen, alsmede uitvoeringen of afmetingen of geringe afwijkingen of beschadigingen als gevolg van de aard van het gebruikte materiaal l of het gebruikte procédé, kunnen geen grond opleveren voor reclames.

 3. Indien niet tijdig, niet correct dan wel onvolledig wordt gereclameerd wordt de afnemer/opdrachtgever
  geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan hebben reclames van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door Co Dekker Interieurprojecten VOF in behandeling genomen.

 4. Zijn goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, verbruikt of verhandeld dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is iedere aansprakelijkheid van Co Dekker Interieurprojecten VOF daarvoor vervallen.

 5. Reclames geven afnemer/opdrachtgever geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij Co Dekker Interieurprojecten VOF daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Artikel 10: Betaling

a. Bij levering van goederen in gedeelten kan ieder gedeelte afzonderlijk door Co Dekker Interieurprojecten VOF worden gefactureerd.
b. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen binnen dertig dagen na oplevering te geschieden.
c. Een beroep op schuldverrekening is afnemer/opdrachtgever niet toegestaan, tenzij Co Dekker Interieurprojecten VOF de tegenvordering gaaf en

onvoorwaardelijk heeft erkend.

 1. Reclames geven afnemer/opdrachtgever geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij Co Dekker Interieurprojecten VOF daarmee

  uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

 2. Indien afnemer/opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft Co Dekker Interieurprojecten VOF het recht vanaf de vervaldag een

  vertragingsrente in rekening te brengen, welke naar haar keuze bedraagt 1,5% per maand of een percentage overeenkomend met het dan geldende

  promessedisconto van de Nederlandse Bank, verhoogd met 2% onverminderd haar verder toekomende rechten ter zake.

 3. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Co Dekker Interieurprojecten VOF worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van afnemer/opdrachtgever te bewerkstellingen komen ten laste van afnemer/opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief

  geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van e 200,00 per onbetaalde factuur, een

  en ander onverminderd het recht van Co Dekker Interieurprojecten VOF om hogere werkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 4. Indien Co Dekker Interieurprojecten VOF met twee of meer afnemers/opdrachtgevers, natuurlijke of

  rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen die voor hem uit die

  overeenkomst voortvloeien.

 5. Co Dekker Interieurprojecten VOF is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de afnemer/opdrachtgever betaling vooruit te verlangen, dan

  wel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van afnemer/opdrachtgevers

  betalingsverplichtingen.

 6. De administratie van Co Dekker Interieurprojecten VOF levert tegenover de afnemer/opdrachtgever volledig bewijs op van diens betalingsverplichtingen

  jegens haar, behoudens het door de afnemer/opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Artikel 11: Garantie

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen mogen door Co Dekker Interieurprojecten VOF gelegde vloeren niet eerder dan zeven dagen na het gereedkomen worden belopen en/of in gebruik genomen op straffe van verval van na te ver- melden garantie.

 2. Co Dekker Interieurprojecten VOF verleent op het door haar verrichte werk te rekenen vanaf de dag der oplevering gedurende een periode van 2 jaar garantie voor zover het betreft materiaalfouten en leggebreken, die bij normaal gebruik aan de dag treden.

c. Evenwel worden aanspraken op garantie - naast het in sub 1 vermelde - nimmer verleend:
- indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het stand komen van de overeenkomst bekend

waren.
- indien zonder schriftelijke toestemming van Co Dekker Interieurprojecten VOF door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht - indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze wordt gebruikt en onderhouden.

Artikel 12: Nakoming, faillissement etc.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Co Dekker Interieurprojecten VOF geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen - met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten uit hoofde van overeenkom- sten tot levering van goederen en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is afnemer/opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn nor- male bedrijfsuitoefening is afnemer/opdrachtgever wel gerechtigd de goederen conform hun normale bestemming te gebruiken.

 2. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en afnemer/opdracht- gever in verzuim is c.q. Co Dekker Interieurprojecten VOF goede grond heeft te vrezen dat afnemer/ opdrachtgever in verzuim zal geraken met de betaling, kan zij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De afnemer/opdrachtgever verleent haar de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.

c. De overeenkomst kan als dan door Co Dekker Interieurprojecten VOF zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden, niettegenstaande haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

 1. Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of namens dan wel bij afnemer/opdrachtgever, verkrijgt Co Dekker Interieurprojecten VOF het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken en/of in de met het geleverde samengestelde zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde zaken. Voor zover voor deze mede-eigendom nog een levering vereist is geschiedt die levering bij het sluiten van de overeenkomst vooralsdan.

 2. Het risico voor de goederen waarop ingevolgde lid a van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij afnemer/opdrachtgever. Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging en teniet gaan. Het is afnemer/opdrachtgever niet toegestaan de eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.

 3. Afnemer/opdrachtgever is gehouden om eenieder die op door Co Dekker Interieurprojecten VOF geleverde goederen, vallend onder het

Indien afnemer/opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Co Dekker Interieurprojecten VOF gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet alsmede ingeval van zijn faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, dan wel indien afnemer/opdrachtgever zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt opgeschort door de bank, of te zijnen laste beslag wordt gelegd, wordt afnemer/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Co Dekker Interieurprojecten VOF naar keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd verder aan Co Dekker Interieurprojecten VOF toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussen- komst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeen- komst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Co Dekker Interieurprojecten VOF op afnemer/opdrachtgever direct opeisbaar en is Co Dekker Interieurprojecten VOF gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.

eigendomsvoorbehoud van Co Dekker Interieurprojecten VOF, beslag legt, dan wel in geval van bewind of faillissement van afnemer/opdrachtgever zelf aan zijn curator of bewindvoerder, terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Co Dekker Interieurprojecten VOF, dat Co Dekker Interieurprojecten VOF eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffen van verbeurte van een direct opeisbare boete ter grootte van 10.000,00 of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goede- ren. De boete geldt naast een eventuele plicht tot schadevergoeding.

Artikel 14: Exoneratie

 1. Ingeval Co Dekker Interieurprojecten VOF ter zake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, aansprakelijk wordt jegens afnemer/opdrachtgever, dient deze haar in de gelegenheid te stellen alsnog goed en volledig te presteren, of voor het geval dat niet meer mogelijk is, zal Co Dekker Interieurprojecten VOF aan haar verplichting tot het vergoeden van de schade voldaan hebben door betaling van de werkelijk door de afnemer/opdrachtgever gemaakte kosten tot een maximum van 5% van het factuurbedrag. Vervangen onderdelen worden aan haar teruggeleverd.

 2. Co Dekker Interieurprojecten VOF zal nimmer verder aansprakelijk zijn dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie uit welke haar aansprakelijkheid is voortgevloeid.

c. De aansprakelijkheid van Co Dekker Interieurprojecten VOF voor de door haar geleverde goederen/ materialen zal nimmer verder gaan dan die van haar toeleverancier van deze goederen/materialen jegens haar en slechts voor zover haar toe- leverancier verhaal biedt.

 1. De aansprakelijkheid van Co Dekker Interieurprojecten VOF wordt uitdrukkelijk beperkt tot de in lid a, b en c van dit artikel bepaalde, zodat zij nimmer aansprakelijk zal zijn voor verdere schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit een aanspraak van derden jegens afnemer/ opdrachtgever daaronder begrepen.

 2. Ieder recht op schadevergoeding van afnemer/opdrachtgever jegens Co Dekker Interieurprojecten VOF vervalt ingeval van onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen of indien afnemer/opdrachtgever aan die goederen werkzaamheden door derden heeft laten verrichten.

 3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen mede met betrekking tot productenaansprakelijkheid.

Artikel 15: Vrijwaring

Co Dekker Interieurprojecten VOF zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens afnemer/opdrachtgever zou zijn. Afnemer/opdrachtgever vrijwaart Co Dekker Interieurprojecten VOF tegen verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van Co Dekker Interieurprojecten VOF bedingen.

Artikel 16: Overmacht

 1. Ingeval van overmacht, zijnde niet toerekenbare tekortkoming van Co Dekker Interieurprojecten VOF in de nakoming van haar verplichtingen heeft Co Dekker Interieurprojecten VOF het recht om op grond daarvan:
  - de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met afnemer/opdrachtgever gesloten

  overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
  - Co Dekker Interieurprojecten VOF kan ingeval van gedeeltelijke ontbinding het niet ontbonden

  deel van de overeenkomst artikel 10a.

 2. Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden

  beschouwd: verzuim en/of tekortkoming door of bij toeleveranciers en/ of vervoerders, brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, relletjes of oproer, mobilisatie, maatregelen van overheidswege waardoor het uit- voeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden, watersnood, bedrijfsstoring door weersomstandigheden, alles ongeacht of de mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen reeds voorzien was op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.

Artikel 17: Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uit- sluiting van het Weens Koopverdrag, ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.

 2. Alle eventuele geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen, met Co Dekker Interieurprojecten VOF gesloten overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van Co Dekker Interieurprojecten VOF, tenzij Co Dekker Interieurprojecten VOF de voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter, of tenzij de wederpartij van Co Dekker Interieurprojecten VOF een consument is die Co Dekker Interieurprojecten VOF binnen een maand nadat Co Dekker Interieurprojecten VOF zich jegens deze consument op deze bepaling beroept, schriftelijk laat weten voor de volgens de wet bevoegde rechter te kunnen kiezen, of indien het een geschil betreft dat beslecht dient te worden door de Kantonrechter.

  Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder dossiernummer 32055492.

 

Daarom kiest u voor Co Dekker Interieurprojecten:

 

>  45 jaar ervaring

>  24/7 beschikbaar

>  Eén aanspreekpunt

>  Flexibele werkwijze

>  Eigen applicatiedienst

>  Het nakomen van afspraken

>  Meerdere specialismen onder één dak

 EEN OFFERTE AANVRAGEN OF VRIJBLIJVEND ADVIES ?